1. ZADANIA IZBY WYTRZEŹWIEŃ

Przedmiotem działalności Izby Wytrzeźwień jest realizacja zadań wynikających z ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 1. Zabezpieczenie osób w stanie nietrzeźwości, przekazanych Izbie Wytrzeźwień przed utratą zdrowia a nawet życia.
 2. Opieka lekarska nad osobami w stanie nietrzeźwości do czasu wytrzeźwienia, tj. do czasu odzyskania pełnej sprawności psychofizycznej.
 3. Udzielanie osobom w stanie nietrzeźwości doprowadzonym do izby pierwszej fachowej pomocy lekarskiej.
 4. Przyjmowanie do depozytu przedmiotów wartościowych, rzeczy osobistych, dokumentów i pieniędzy od osób przyjętych do Izby Wytrzeźwień.
 5. Pobieranie i egzekwowanie należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień.
 6. Prowadzenie działalności profilaktyczno – wychowawczej wśród osób nadużywających alkoholu.

źródło:

ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (dziennik ustaw 2019 rok, poz. 2277 z późniejszymi zmianami)

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 08 grudnia 2014 r. w sprawie izb wytrzeźwień
i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (dziennik ustaw 2014 rok, poz. 1850)

2. OPŁATA ZA POBYT W IZBIE WYTRZEŻWIEŃ


Opłata za pobyt w Izbie wytrzeźwień wynosi 340,00 zł.

Opłaty można dokonać:

 • w kasie CPU, na I piętrze w budynku, w dni robocze w godzinach 7:00-15:00
 • przelewem na rachunek bankowy;
  GETIN NOBLE BANK SA o/BYTOM   37 1560 1049 0000 9030 0005 3529

Podstawa prawna: Uchwała nr XIX/245/19 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28.10.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień, funkcjonującej w strukturze Centrum  Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1378, z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1, art.8 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz.1461, z późn. zm.) w związku z art. 422  ust.1 oraz ust.4 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz.2277, z późn. zm.)

3. RATY, UMORZENIA

Wniosek w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu doprowadzenia i pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Bytomiu należy złożyć w pokoju nr 8 CPU,
I piętro, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00.

Wniosek o rozłożenie na raty

Do wniosku należy dołączyć:

 • dokumenty dot. stanu zdrowia (np. zaświadczenia o niepełnosprawności, zaświadczenia od lekarza z informacją o stale zażywanych lekach, wypisy z ostatnich pobytów w szpitalu itp.),
 • inne zaświadczenia obrazujące sytuację rodzinną Wnioskodawcy.

4. SKARGI I WNIOSKI

Dyrektor przyjmuje strony w ramach skarg i wniosków w każdy wtorek
w godzinach 12:00 do 14:00.

Na podstawie art.40 ust.11 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 rok, poz. 2277 z późn. zm.) osoba przyjęta do Izby Wytrzeźwień ma prawo do
zawiadomienia wskazanej przez siebie osoby o pobycie w Izbie Wytrzeźwień
.

Na podstawie art. 24 i 25 ustawy o Ochronie Danych Osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.), informujemy, że Pana/i dane osobowe są przetwarzane w CPU i mogą zostać udostępniane na pisemny wniosek Sądu, Prokuratury i Policji.
Na Pana/i wniosek, CPU ma obowiązek poinformować o zakresie przetwarzanych danych.

Izba Wytrzeźwień nie udziela informacji o pacjentach osobom postronnym.