szkolenia2

SEKCJA SZKOLENIOWO-PROFILAKTYCZNY OFERUJE:

1. Zajęcia profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie:

* problematyki alkoholowej, narkotykowej, nikotynowej i uzależnień behawioralnych,

* wyboru partnera życiowego – profilaktyka przemocy w związku partnerskim,

* problematyka HIV/AIDS.

2. Szkolenia dla grup zawodowych: funkcjonariuszy Policji, pedagogów i nauczycieli, psychologów, pracowników opieki społecznej, kuratorów sądowych, służb medycznych, wychowawców świetlic socjoterapeutycznych z zakresu problematyki środków psychoaktywnych, problemów współuzależnienia, sytuacji dziecka w rodzinie z problemem uzależnienia.

Szkolenia są prowadzone metodą warsztatowo-wykładowa w zakresie problematyki uzależnień, przemocy w rodzinie, komunikacji, negocjacji i inne. Tematyka szkoleń jest dostosowana do zgłaszanych potrzeb przez lokalne instytucje