1. Opracowuje projekt Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Patologii Społecznych;
  2. Rozpatruje, ocenia i opiniuje wnioski o dotacje dla podmiotów realizujących ww. Program, poprzez Zespół Zadaniowy ds. oceny programów i wniosków o dotacje na realizację zadań objętych Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Patologii Społecznych, analizy i oceny prawidłowości zrealizowanych działań;
  3. Zgodnie z art. 18ust. 3a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opiniuje wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych, z zasadami wynikającymi z uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu;
  4. Podejmuje działania zmierzające do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu, poprzez Zespół Zadaniowy ds. profilaktyki i lecznictwa odwykowego, będący wyspecjalizowaną częścią Komisji;
  5. Zakres działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określa Regulamin działania ustalony zarządzeniem Prezydenta Bytomia.

Do zadań gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach działań wynikających z instytucji prawnej zobowiązania do leczenia należy:

  • Przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu
  • Wezwanie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie i pouczenie jej o konieczności zaprzestania spożywania alkoholu
  • Jeżeli osoba wezwana nie zgodzi się dobrowolnie poddać leczeniu, a wstępne czynności przeprowadzone w sprawie uzasadniają kontynuowanie postępowania, uzasadnione jest skierowanie takiej osoby na badanie przez biegłych (psychiatra i psycholog), w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego
  • Przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinia wydaną przez biegłego, do której należą: opinia wydana przez biegłych, protokół z rozmowy z osobą zgłaszającą do komisji przypadek nadużywania alkoholu, protokół z rozmowy z osobą uzależnioną od alkoholu, o ile do takiej rozmowy doszło, inne informacje np. informacje od policji, pedagoga szkolnego,pracownika socjalnego
  • Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego właściwego miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy

Sekretariat Komisji czynny jest:
Poniedziałek 8:00 – 14:00
Wtorek 8:00 – 14:00
Środa 8:00 – 15:00
Czwartek 8:00 – 13:00
Piątek 8:00 – 14:00

Tel.: (32) 281-30-89
mkrpa@interwencja.bytom.pl

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Bożena Malik

Wniosek należy złożyć osobiście w MKRPA w sekretariacie pok. nr 14.

Klauzula informacyjna RODO

Skip to content