Wakacyjne Metamorfozy

Na ostatnim przedwakacyjnym spotkaniu uczestnicy projektu „Lepszy Start” mieli okazję skorzystać z porad wizażystki i stylistki. Mogli się dowiedzieć, jak dobrać strój do figury, jakie kolory są dla Nich odpowiednie, a następnie wybrali się na zakupy w asyście stylistki. Wizażystka natomiast pomogła dobrać Naszym uczestniczkom odpowiedni makijaż.

IMG_4886

IMG_4932

nr 1

Szkolenia dla bytomskich dzielnicowych

W okresie od 18 listopada 2018 roku do 31 stycznia 2019 roku, w ramach doskonalenia zawodowego, Centrum zorganizowało cykl szkoleń dla dzielnicowych bytomskich Komisariatów Policji na temat ” Konstruktywna interwencja wobec osoby uzależnionej i współuzależnionej ”
Podczas warsztatów dzielnicowi mieli okazję poznać predyspozycje i zachowania osób uzależnionych i współuzależnionych; fazy choroby alkoholowej i jej konsekwencje dla samej osoby uzależnionej oraz jej otoczenia; potrzeby i oczekiwania osób uzależnionych i współuzależnionych oraz metody i formy motywowania do skorzystania z pomocy lokalnego systemu wsparcia.

Nowa odsłona Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

DSC00057

Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom 31.12.2018r. zakończyło modernizację budynku, która została dostosowana do potrzeb realizacji projektu „Lepszy Start”. Program Terapii dla Młodzieży to projekt  dofinansowany ze środków Unii Europejskiej (EFRR), którego łączna wartość to 1.043.961,00 zł. Projekt realizowany był od 29.12.2016r. – 31.12.2018r.
Celem projektu Program Terapii dla Młodzieży było dostosowanie pomieszczeń
do prowadzenia terapii indywidualnej i grupowej dla osób, w tym młodzieży, eksperymentujących lub uzależnionych od środków psychoaktywnych, uzależnionych
od alkoholu, rodzin osób uzależnionych oraz rodzin z bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

Zakres robót w budynku obejmował:  prace remontowe parteru i I piętra, w tym:

 • modernizację klatki schodowej i korytarza,
 • adaptację byłych pomieszczeń Hostelu i OIK-u na parterze budynku dostosowując pomieszczenia na rzecz prowadzenia projektu Lepszy Start,
 • remont posadzek, sufitów kasetonowych, ścian, wymiany drzwi wewnętrznych
  i zewnętrznych, wyburzenia ścian działowych w celu powiększenia pomieszczeń, montażu rolet zewnętrznych na oknach parteru, remontu łazienek wraz z nowym podziałem i dostosowaniem do os. niepełnosprawnych, zakup podstawowego wyposażenia, w tym min. mebli, komputerów, sprzętu biurowego, alkomatu,
 • instalację wody zimnej i ciepłej, kanalizację sanitarną, instalację c.o

Nowo powstałe pomieszczenia wykorzystywane są od 7.01.2019r.  w związku z realizacją przez Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom projektu Lepszy Start, trwającego do 30.09.2020r.  Od stycznia 20 oosbowa grupa młodzieży rozpoczęła zajęcia grupowe mające na celu naukę radzenia sobie z emocjami, naukę poprawnej komunikacji oraz poznanie nowych metod radzenia sobie ze stresem.

Przed..

po..

PLAKAT

Rusza rekrutacja do projektu  „Lepszy Start”

             Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom od 1.X.2018r. rozpoczyna rekrutację uczestników do projektu „Lepszy Start” dofinansowanego  z Funduszy Europejskich.

             Projekt ma na celu adaptację społeczną i zawodową osób w wieku od 16-21 r.ż., wykluczonych  lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w skutek używania substancji psychoaktywnych, zdemoralizowanych, zagrożonych demoralizacją w wyniku uzależnienia lub zagrożonych uzależnieniem.
Każdy z uczestników projektu będzie miał opracowaną indywidualną ścieżkę  reintegracyjną, która będzie uzależniona od sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, edukacyjnej. Ścieżka będzie uwzględniała predyspozycje uczestnika, a jednocześnie będzie ukierunkowana na uzupełnienie braków.

             W ramach projektu młodzież będzie uczestniczyć w terapii grupowej mającej na celu zapobieganie sięganiu po środki psychoaktywne, nabycie umiejętności radzenia z emocjami, nauka poprawnej komunikacji, nauka asertywności. Atrakcyjną częścią projektu będą również alternatywne formy spędzania czasu wolnego. Młodzież będzie uczestniczyć w wyjściach rekreacyjnych ( kino, teatr, kręgle, ścianka wspinaczkowa, park trampolin). Dodatkowo uczestnicy będą brali udział w treningach kompetencji społecznych takich jak: kulinarny, budżetowy, wychowawczy, obywatelski. Każdy uczestnik będzie mógł również skorzystać z konsultacji lekarskich oraz prawnych. W celu wzmocnienia więzi i relacji panujących w rodzinie oraz najbliższym środowisku uczestnika, projekt zakłada uczestniczenie młodzieży wraz z rodziną w Terapii Wielorodzinnej.

             Dodatkowym atutem projektu Lepszy Start będą warsztaty z wizażystą – stylistą, które  uświadomią młodzieży, że w dzisiejszych czasach to, w co się ubieramy i jak kreujemy nasz wizerunek wpływa na ocenę naszych kompetencji. Zajęcia te będą miały na celu zwiększenie samooceny uczestników projektu, nauczenie ich sposobów autoprezentacji oraz dbania o siebie. Poprzez nabycia umiejętności zasad dress codu, oraz sposobów autoprezentacji i wizażu,  młodzież nabędzie kompetencje w zakresie prezentowania się podczas rozmów o pracę oraz w innych sytuacjach strategicznych dla własnego rozwoju zawodowego.

Zaplanowano również zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb danego uczestnika projektu.

             Ostatnim etapem realizacji projektu będą działania z zakresu integracji zawodowej, która polegać będzie na zajęciach z doradcą zawodowym oraz uczestnictwo w certyfikowanych kursach zawodowych oraz stażach.

             Uczestników do projektu będą rekrutować pracownicy Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zapraszamy wraz z rodzicem/ opiekunem na spotkanie informacyjne dnia 21.11.2018r.  o godzinie 16.00-18.00 lub 27.11.2018r. o godzinie. 10.00-12.00 w sali wykładowej Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Osoby do kontaktu :

Karolina Gawliczek oraz Ewa Wahl

(32/ 787 75 22 lub 32/ 389-00-77).

Program terapii

PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY
DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY

 

Realizatorem programu jest Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu, których partnerami są Komenda Miejska Policji, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Na podstawie Bytomskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie na lata 2014-2020, miasto realizuje program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, którym stanowi art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Niniejszy program opracowany został na podstawie zaleceń dotyczących realizacji programów oddziaływań korekcyjno –edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie województwa śląskiego z 1 września 2014 r. wraz z późn. zam.

Program ma charakter edukacyjno-korekcyjny. W części edukacyjnej skoncentrowany jest na przekazaniu szeroko pojętej wiedzy na temat zjawiska przemocy, część korekcyjna ukierunkowana jest na zdobycie umiejętności niestosowania przemocy, trening umiejętności społecznych i asertywności oraz naukę konstruktywnego rozwiązywania sporów i korzystania ze wsparcia społecznego.

Uczestnikami programu korekcyjno – edukacyjnego osoby, które zobowiążą się do niestosowania przemocy i poszanowania zasad współżycia społecznego, zaakceptują reguły uczestnictwa w programie oraz rozpoczną udział w spotkaniach grupowych.

Uczestnikami programu mogą być:

 • osoby samodzielnie zgłaszające się,
 • osoby skazane za przestępstwo przeciwko rodzinie
 • osoby motywowane przez członków grup roboczych (kuratora sądowego, dzielnicowego, pracownika socjalnego)  w ramach  procedury „Niebieskie Karty”,

 Cele programu

Jednym z głównych założeń programu jest pomoc sprawcom w zaprzestaniu stosowania przemocy poprzez edukację mającą na celu:

 • uświadomienie sprawcy czym jest przemoc,
 • uzyskanie przez niego świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich,
 • rozpoznanie przez niego sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe,
 • opracowanie „planu bezpieczeństwa” zapobiegającemu użyciu siły i przemocy,
 • nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów w rodzinie bez użycia agresji,
 • naukę umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie, uczenie się korzystania z pomocy innych,
 • naukę umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć.

Program

 • przewiduje 20 spotkań grupowych po 3 godziny (godziny lekcyjne).
 • udział w programie poprzedzony jest konsultacją indywidualną (w razie potrzeby kilkoma) mającą na celu dokonanie wstępnej diagnozy i kwalifikacji do udziału          w programie.
 • spotkania odbywają się raz w tygodniu, których celem jest przekazanie treści edukacyjnych połączonych z ćwiczeniami praktycznymi.
 • zajęcia grupowe odbywać się będą raz w tygodniu od godz. 16.00 – 18.00                                 w Terenowym Punkcie Pomocy Środowiskowej nr 4, w Bytomiu przy ulicy Powstańców Warszawskich 14.

Program korekcyjno – edukacyjny prowadzony jest przez dwie osoby.

 

certyfikat

Drogowskaz dla rodzin kontynuacja

W Bytomiu zakończono realizację projektu Drogowskaz dla rodzin kontynuacja dotyczącego przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci. Tym razem duży nacisk położony został na budowanie relacji pomiędzy opiekunami w rodzinach. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 29 tys. zł ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Edycja 2017.

Projekt składał się z czterech działań:

 • prelekcji dla rodziców uczniów szkół podstawowych pn. Kiedy kończy się wychowanie, a zaczyna przemoc wobec dziecka. Gdzie szukać pomocy i wsparcia, poprzedzone przygotowaniem warsztatowym dla pedagogów z bytomskich szkół, na temat wczesnego rozpoznawania przemocy wobec dziecka, skutków stosowania przemocy oraz konsekwencji prawnych dla opiekunów stosujących przemoc
 • warsztatów dla ojców osadzonych w bytomskim Areszcie Śledczym oraz rodziców objętych wsparciem przez asystentów rodziny
 • kampanii społecznej, która miała na celu m.in. podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców
 • konferencji pt. Rodzina na zakręcie. Co dalej? Jak reagować? Jak pomagać?, dotyczącej przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Tak, jak w poprzedniej edycji, kampania wizerunkowa została oparta na znakach drogowych. Znaki ostrzegawcze miały w prosty i czytelny sposób uświadomić dorosłym, że to, jakie mają relacje z partnerem ma ogromny wpływ na zachowanie dzieci i ich poczucie bezpieczeństwa. Pojawiały się na nich takie hasła, jak: brak czasu, lenistwo, obojętność, zazdrość, obwinianie, zawziętość. Na znakach informacyjnych zamieszczono hasła: zrozumienie, przebaczenie, empatia, wyrozumiałość, zainteresowanie, kompromis.

W ramach kampanii informacyjnej w mieście pojawiły się m.in. bilbordy, plakaty, ulotki oraz zostały rozprowadzone lniane torby i kalendarze.

W realizacji projektu uczestniczyli pracownicy: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa”, Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ARKA-MED” Sp. z o. o. w Bytomiu, Komendy Miejskiej Policji, Fundacji Dom Nadziei, Sądu Rejonowego i Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bytomiu.

Przypomnijmy, że ubiegłoroczny projekt „Drogowskaz dla rodzin”, dotyczący przeciwdziałania przemocy, był odpowiedzią na apel Rzecznika Praw Dziecka, który       w raporcie „Przemoc w wychowaniu w opinii społecznej oraz w relacjach rodziców” wykazywał, że ok. 1/3 społeczeństwa aprobuje stosowanie kary fizycznej w wychowaniu. Około jedna czwarta osób uznaje bicie za właściwą metodę wychowawczą.

O wydarzeniu napisali również m.in.

Zob. również:

http://www.bytom.pl/rodzina-a-profilaktyka
http://www.sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-bytomiu-podsumowanie-projektu-drogowskaz-dla-rodzin
http://bytom.slaska.policja.gov.pl/ka4/informacje/wiadomosci/220087,quotDrogowskaz-dla-rodzinquot-projekt-MOPR-u-i-bytomskiej-Policji.html
http://bytom.slaska.policja.gov.pl/ka4/informacje/wiadomosci/220087,quotDrogowskaz-dla-rodzinquot-projekt-MOPR-u-i-bytomskiej-Policji.html

drog1drog2

Konferencja jak koncert

konferencja

 

RTG duszy z Jarkiem Wajkiemzdj

Już po raz 15 Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom organizuje konferencję poświęconą tematyce HIV/AIDS. Gościem zaplanowanego na 12 grudnia spotkania będzie m.in. Jarek Wajk, terapeuta uzależnień, postać znana też fanom Oddziału Zamkniętego, którego był wokalistą.

Jarek Wajk, który gościł na bytomskiej konferencji przed sześcioma laty, pracuje w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Pruszkowie oraz prowadzi własny Gabinet Pomocy Terapeutycznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego i Prezesem Stowarzyszenia Integracyjnego ” Jutro jest” ( profilaktyka uzależnień i współpraca z osobami niepełnosprawnymi).

Od 2003 r. realizuje, na terenie całej Polski, autorski program „Jutro jest … wtedy pochylisz się nad sobą”, który przedstawi podczas konferencji w Bytomiu. Jak mówi Wajk, jego działania profilaktyczne mają w założeniu zburzenie komfortu bezrefleksyjności młodych na temat uzależnień.

W Bytomiu będzie mówił o korzeniach uzależnienia (od toksycznych substancji lub destrukcyjnych zachowań), ale też zachęcał do młodych do zrobienia swego rodzaju RTG duszy, wglądu w siebie, a następnie do wyruszenia w poszukiwaniu lepszego siebie. Wajk sam tę drogę przebył, mierząc się ze swoim własnym uzależnieniem.

W programie spotkania adresowanego głównie do młodych bytomian, znajdzie się także wykład Iwony Hildebrandt z Poradni Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych i Współuzależnienia w Chorzowie dotyczący profilaktyki HIV/AIDS.

Konferencja „Wiedza ratuje życie”, rozpocznie się o 10.00 w sali wykładowej Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom przy ul. Tarnogórskiej 3.

4 grudnia 2017 r.

podziekowanie

Prowadzę, jestem trzeźwy

tramPrzejazdem specjalnego tramwaju, w którym rozmawiano o problemach związanych z bezpieczeństwem w miastach, w tym – kierowcach jeżdżących na podwójnym gazie, zakończono dziś /31 sierpnia/ kampanię społeczną „Prowadzę, jestem trzeźwy”.

Wśród 13 miast metropolii na trasie przejazdu tramwaju znalazł się także Bytom. Na dwóch zaplanowanych przystankach – przy pl. Sikorskiego oraz w Łagiewnikach Targowisko, władze miasta, policjanci oraz osoby pracujące na co dzień z uzależnionymi od alkoholu, zachęcali mieszkańców, by nie byli obojętni w sytuacjach, gdy są świadkami jazdy po pijanemu.

W tramwaju można było także posłuchać o kwestiach związanych z bezpieczeństwem w mieście, dowiedzieć m.in. jak radzą sobie one z problemem nietrzeźwych kierowców. Jak zaznaczali organizatorzy akcji, Fundacja Trzeźwość, Tramwaje Śląskie oraz KZK GOP, tego rodzaju kampanie uświadamiają ludziom skalę problemu i zagrożenie, jakie powodują w ruchu amatorzy jazdy po kielichu.

Coraz częściej słyszymy też o ludziach, którzy wykazali się obywatelską postawą powstrzymując od jazdy niefrasobliwych kierowców lub informując o takich zdarzeniach odpowiednie służby.

PODZIĘKOWANIE

podziekowanie

II BYTOMSKI BIEG TRZEŹWOŚCI

plakat

3 lipca 2017 r.

Wakacje bez alkoholu

Za chwilę młodzi bytomianie rozpoczną wakacyjny wypoczynek. Spora część z nich zapewne będzie chciała spróbować alkoholu, dlatego w Bytomiu ruszyła kampania informacyjna, która ma przeciwdziałać sprzedaży używek niepełnoletnim.

Bytom ma poważny problem z nadużywaniem alkoholu przez mieszkańców. Tylko w samym 2015 roku doprowadzono do tutejszej Izby Wytrzeźwień aż 6,5 tys. osób, w tym 110 niepełnoletnich. W tym samym czasie na terenie całego miasta wartość sprzedaży alkoholu wyniosła aż 150 milionów złotych i była o 7 mln zł wyższa, niż w 2014 r.

W tym roku na walkę z alkoholizmem Bytom wyda 2,8 mln zł. Z kolei przed trzema laty Rada Miejska przyjęła uchwałę, zgodnie z którą w naszym mieście może funkcjonować maksymalnie 700 punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Na szczęście istnieje tu „jedynie” 490 takich miejsc. W przeciwieństwie do innych miast w Bytomiu nie ogranicza się np. godzin funkcjonowania sklepów i alkohol jest tu łatwo dostępny zarówno za dnia, jak i w nocy.

Niepokojące jest, że po przeróżne trunki coraz częściej sięgają młodzi bytomianie. W 2015 r. do Izby Wytrzeźwień trafiło o 26% więcej niepełnoletnich, niż rok wcześniej. To zjawisko ma ścisły związek z dostępnością alkoholu. W 2007 roku IOGT Polska skontrolowało 96 sklepów na terenie Bytomia, Chorzowa, Katowic i Tarnowskich Gór. W 82 z nich bez problemów sprzedano alkohol osobom niepełnoletnim.

W czerwcu IOGT Polska wraz z Komendą Miejską Policji w Bytomiu oraz Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania uzależnieniom rozpoczęły kolejną edycję programu „STOP! JESTEM NIEPEŁNOLETNI”. Kampanię otwarto konferencją z udziałem uczniów tutejszych szkół średnich, wiceprezydent Bytomia Bożeną Mientus oraz zastępcą naczelnika Wydziału Prewencji KMP asp. szt. Adamem Jakubiakiem i zastępcą komendanta KMP podinsp. Dariuszem Dziurką. W jej trakcie przedstawiono idee i założenia programu, omówiono psychologiczne skutki uzależnienia od alkoholu oraz poruszono kwestie odpowiedzialności karnej nieletnich.

stop-niepelnoletni

IOGT wraz z uczniami klas policyjnych w ramach kampanii dostarczyli do sklepów w centrum Bytomia specjalne naklejki, tacki na drobne i ulotki informacyjne. Wszystko po to, by przeciwdziałać spożywaniu alkoholu przez młodych ludzi. W najbliższym czasie współrealizatorzy przeprowadzą cykl szkoleń dla nauczycieli, rodziców, sprzedawców oraz uczniów.

fot. IOGT Polska

19 czerwiec 2017 r.

—————————————————————————————————————————————————————————

„STOP! JESTEM NIEPEŁNOLETNI”- inauguracja programu

Konferencją w bibliotece miejskiej zainaugurowano bytomski program pn. „STOP! JESTEM NIEPEŁNOLETNI”. Akcja, której głównym celem jest przeciwdziałanie spożywaniu alkoholu przez osoby niepełnoletnie, to wspólna inicjatywa Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu, Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz organizacji pozarządowej IOGT Polska.

W poniedziałek w bibliotece miejskiej przy Pl. Sobieskiego odbyła się konferencja inauguracyjna programu pn. „STOP! JESTEM NIEPEŁNOLETNI”. Otwarcia spotkania dokonał Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji- asp. szt. Adam Jakubiak. Następnie głos zabrała wiceprezydent Bytomia Bożena Mientus oraz Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bytomiu podinsp. Dariusz Dziurka. Na widowni zasiedli uczniowie miejscowych szkół średnich. W trakcie konferencji przedstawiono idee i założenia programu, omówiono psychologiczne skutki uzależnienia od alkoholu oraz poruszono kwestię odpowiedzialności karnej nieletnich. Młodym ludziom uświadomiono także, jaki jest zakres działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na zakończenie spotkania uczniowie klas policyjnych odwiedzili sklepy w centrum miasta i wręczyli sprzedawcom specjalne naklejki, bilownice oraz ulotki.

Program to wspólna inicjatywa Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu, Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz organizacji IOGT Polska. Jego głównym celem jest przeciwdziałanie spożywaniu alkoholu przez młodych ludzi oraz ograniczenie sprzedaży napojów alkoholowych osobom niepełnoletnim. Na potrzeby realizacji programu przygotowano materiały edukacyjne w postaci ulotek, plakatów, opasek, bilownic oraz naklejek. Współrealizatorzy akcji przeprowadzą w najbliższym czasie cykl szkoleń dla nauczycieli, rodziców, sprzedawców oraz uczniów.

Ile wiemy o AIDS

aids

4 stycznia 2017 r.

—————————————————————————————————————————————————————————

Rodzina oczami dzieci

drogowskaz

Trwa podsumowanie kampanii przeciw przemocy wobec dzieci pod hasłem „Drogowskaz dla rodzin”. Obok szeregu spotkań, podczas których specjaliści mówili  jak być lepszym rodzicem, głos oddano też dzieciom, zachęcając je do udziału w konkursie „Spędzamy wspólnie czas w rodzinie”.

Konkurs plastyczny adresowany jest do najmłodszych uczniów bytomskich szkół podstawowych (klasy od 1 do 3), a zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy przedstawiającej wspólnie spędzany czas wraz z rodziną. Biorąc pod uwagę niewyczerpane pokłady kreatywności i artystycznej ekspresji małych twórców, także technika przygotowania pracy jest dowolna.

Organizując konkurs
chcemy, aby rodzice zobaczyli dziecięce marzenia i oczekiwania w formie prac plastycznych – mówi Marta Szmelcer, pomysłodawczyni i koordynatorka kampanii. Konkurs ten jest więc formą  podsumowania akcji, a jednocześnie jego dalszą kontynuacją.

Jurorzy oceniać będą samodzielność wykonania pracy, ich estetykę i pomysłowość. Prace należy dostarczyć za pośrednictwem szkoły do 13 stycznia 2017 roku do Wydziału Edukacji UM przy ul. Smolenia 35 w pok.116 (sekretariat).

Przypomnijmy, że Kampania „Drogowskaz dla rodzin” jest odpowiedzią na apel Rzecznika Praw Dziecka, który w raporcie „Przemoc w wychowaniu w opinii społecznej oraz w relacjach rodziców” wykazuje, że nadal ok. 1/3 społeczeństwa aprobuje stosowanie kar fizycznych w wychowaniu.

Około jedna czwarta osób uznaje bicie za właściwą metodę wychowawczą. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs na działania, zmieniające podejście dorosłych do stosowania przemocy wobec dzieci. Bytomski projekt „Drogowskaz dla rodzin” był jednym z nielicznych w Polsce, który otrzymał największą liczbę punktów.

Pobierz regulamin konkursu

Pobierz oświadczenie

Pobierz wzór opisu pracy

23 grudnia 2016 r.

—————————————————————————————————————————————————————————

Wygraj życie. Konferencja w Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu

 

O zagrożeniu HIV i AIDS w bytomskim Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom rozmawiano już po raz XIV. Spotkanie zorganizowane zostało głównie z myślą o uczniach bytomskich szkół. Wykłady dla nich prowadzili między innymi specjaliści z Poradni Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych i Współuzależnienia w Chorzowie. Nie zabrakło także innych prelegentów.

Wiedzy nigdy za mało. Tym bardziej jeśli chodzi o zdrowie.

20 grudnia 2016 r.

—————————————————————————————————————————————————————————

Co młodzi wiedzą o AIDS?

Ponad 100 uczniów z dziewięciu bytomskich szkół wzięło udział w konkursie towarzyszącym organizowanej przez Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom XIV Konferencji „Wygraj życie”.

Jesteśmy przekonani, że każdy powinien mieć wiedzę o AIDS. Umiejętne wykorzystanie tej wiedzy pozwala realizować działania profilaktyczne i skutecznie pomagać chorym – mówiła Aleksandra Bubniak, dyrektorka Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom.
Mamy nadzieję, że nasza konferencja w jakimś stopniu przyczyniła się do zwiększenia wiedzy w tym temacie i wpłynie na większą solidarność z osobami zarażonymi HIV/AIDS.

W programie tegorocznej konferencji „ Wygraj życie” uwzględniono zagadnienia, które z zainteresowały zgromadzonych. Iwona Hildebrandt, psycholog, terapeuta uzależnień mówiła o drogach zakażenia wirusem HIV, leczeniu choroby AIDS oraz chorobach oportunistycznych, z kolei Aleksandra Gawień-Zych przybliżyła emocjonalne aspekty zakażenia HIV.

Konferencja obejmowała też prezentację Małgorzaty Szewczyk dotyczącą programu profilaktycznego na temat wczesnej interwencji dla młodych uzależnionych od narkotyków, wdrożonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

 

19 grudnia 2016 r.

—————————————————————————————————————————————————————————

Wygraj życie

 

Konferencję na temat zagrożenia HIV AIDS, której towarzyszyć będzie wykład profilaktyczny i projekcje filmów, 15 grudnia o 10.00 zorganizuje Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu.

W programie spotkania adresowanego głównie do młodych bytomian, znajdzie się wykład Iwony Hildebrandt z Poradni Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych i Współuzależnienia w Chorzowie dotyczący dróg zakażenia wirusem HIV, leczenia AIDS oraz chorób oportunistycznych.

Głos zabiorą też: Aleksandra Gawień-Zych z Zespołu Policealnych Szkół Medyczno -Społecznych, która opowie o emocjonalnych aspektach zakażenia wirusem HIV oraz Małgorzata Szewczyk z Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu, która przybliży zainteresowanym program profilaktyczny związany z wczesną interwencją antynarkotykową.

Tego dnia rozstrzygnięty zostanie konkurs „Wygraj Życie”, w którym wzięli udział uczniowie bytomskich szkół. Konferencja rozpocznie się o 10.00 w centrum przy ul.Tarnogórskiej 3.

9 grudnia 2016 r.

—————————————————————————————————————————————————————————

„Wyloguj się i rób to, co kochasz” – to hasło rozpoczętej w naszym mieście kampanii społecznej przeciw uzależnieniom od sieci. Nie istnieje już świat bez internetu. A komputery, smartfony z nieograniczonym dostępem do sieci, wciągają jak narkotyk coraz więcej ludzi. Specjaliści Centrum pomogą rozwiązać problem z cyberuzależnieniem.  Przyjdź lub zadzwoń, umów się na spotkanie z terapeutą.
http://www.bytom.pl/wyloguj-sie-i-rob-to-co-kochas

 

Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom informuje, że nadal pozostaje realizatorem Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie miasta Bytom.

Kolejna edycja Programu korekcyjno – edukacyjnego zaplanowana została na sierpień 2016r. Pierwsza sesje grupowa programu rozpocznie się dnia 10 sierpnia 2016r o godz.16.00

Osoby zainteresowane udziałem w Programie korekcyjno – edukacyjnym zobowiązane są do odbycia wcześniejszej indywidualnej konsultacji. W celu umówienia terminu konsultacji prosimy o kontakt z panią Karoliną Gawliczek lub panią Justyną Rup pod poniższymi numerami telefonów: 32 787 75 22 lub 32 389 00 75.

 

 

Dyplom

dyplom

I Bytomski Bieg Trzeźwości

baner

Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałaniu Uzależnieniom jest współorganizatorem biegu, na który serdecznie zapraszamy.

informacje o biegu

Rachunek za ostre picie

rachunek

Wybór należy do Ciebie

zb

Rozmawiali o HIV i AIDS

 

Konferencję na temat zagrożenia HIV, AIDS, której towarzyszył wykład profilaktyczny i projekcje filmów, już po raz kolejny zorganizowało Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu.W programie spotkania adresowanego głównie do młodych bytomian, znalazł się wykład Andrzeja Sowy, byłego narkomana, który z uzależnieniem od narkotyków zmagał się jedenaście lat.Teraz opowiada młodzieży o swojej walce o nowe życie wolne od nałogu. Zapraszając Andrzeja Sowę na spotkanie z naszą młodzieżą, trafiliśmy w dziesiątkę, bo nic tak nie trafia do młodych, jak bezpośredni przekaz, sformułowany ich słowami, bez owijania w bawełnę – mówi Aleksandra Bubniak, dyrektorka Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom.W obrazowy sposób przedstawiono  też bytomskiej młodzieży zmiany postaw społecznych wobec zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS. W ramach konferencji wyświetlono filmy profilaktyczne o tej tematyce. Jak zaznaczają organizatorzy, wydarzenie sprzyjało zdobyciu aktualnych informacji na temat inicjatyw podejmowanych w zakresie programów HIV/AIDS.Warto wspomnieć, że w Polsce od roku 1985 wykryto ponad 18 tys. zakażeń. Szacuje się, że w naszym kraju z wirusem HIV żyje blisko 35 tys. osób.
4 grudnia 2015 r.

Wybór należy do Ciebie. Konferencja w Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu

2 grudnia 2015 roku w Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu odbyła się konferencja poświęcona tematyce HIV i AIDS.

http://sferatv.pl/aktualnosci/bytom/13282-wybor-nalezy-do-ciebie-

3 grudnia 2015 r.

Kampania informacyjna „Dopalacze kradną życie”14-18.09.2015r.

dopalaczekradna

Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom przyłączyło się do kampanii, której celem ma być uświadamianie ludzi o niebezpieczeństwach związanych z zażywaniem dopalaczy. Akcja ma być skierowana także do rodziców, nauczycieli oraz innych osób, które mają kontakt z młodzieżą.

Od 14 do 17 września we wszystkich bytomskich szkołach odbędą się wywiadówki z udziałem terapeutów i policjantów. Rodzice będą mogli dowiedzieć się, jak rozpoznać czy dziecko miało do czynienia z dopalaczami, a także, jakie są prawne skutki ich posiadania i dystrybuowania.

W ramach kampanii Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom, dn. 21.09. 2015r. będzie miało dzień otwarty, na który zapraszamy w godzinach od 14.00-18.00 na bezpłatną konsultację/poradę z terapeutą uzależnień.

14 września 2015 r.

dopalacze

Dopalacze są to substancje psychoaktywne o zróżnicowanym składzie chemicznym. Designer Drugs (DD), Research Chemicals (RC)- m.in. pod tymi nazwami kryją się obecnie sklepy internetowe, prowadzące sprzedaż tych środków. Nowe narkotyki nielegalnie sprzedawane są też czasami w sklepach, które funkcjonują pod neutralnymi nazwami: „śmieszne rzeczy”, „wszystko po 5 złotych”, oferującymi orientalne zapachy do pomieszczeń czy też środki do czyszczenia sprzętu elektronicznego. Handlarze nowych narkotyków oczywiście zastrzegają, że sprzedawany towar to podmioty „kolekcjonerskie” i nie do spożycia, ale w rzeczywistości to narkotykowy biznes, a zażycie kupionych tam produktów może zagrażać życiu i zdrowiu ludzkiemu.

Dopalacze rozprowadzane są w postaci białego proszku, tabletek, kapsułek, suszu roślinnego lub grzybów. Przeznaczone są do przyjmowania doustnego, przez nos, do palenia lub picia w postaci wywaru. Sprzedawane są luzem, w przezroczystych saszetkach, torebkach lub kolorowych, zachęcających do kupna opakowaniach z opisem wzbudzającymi ciekawość.

Tutaj znajdziesz pomoc:

www.narkomania.gov.pl

www.dopalaczeinfo.pl

www.narkomania.org.pl

Spot „TAKI Z CIEBIE MOCARZ” zrealizowany został przez wolontariuszy programu „Profilaktyka a Ty” Komendy Głównej Policji w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych „Dopalacze kradną życie”. Kampania połączona jest z akcją viralową na facebook-u PaT Life’s Challenge

30 lipca 2015 r.

Nowe Alkosensory

alkosensory

O kolejne trzy urządzenia do badania stanu trzeźwości kierowców wzbogaciła się Komenda Miejska Policji w Bytomiu. Wczoraj /24 czerwca/ władze Bytomia – przekazały je Komendzie Miejskiej Policji.

Na wyposażeniu bytomskich funkcjonariuszy drogówki i oddziałów prewencji jest już jedenaście urządzeń, dzięki którym bez konieczności wysiadania kierowcy z pojazdu, można sprawdzić stan jego trzeźwości. O skuteczności alkosensorów policjanci przekonali się już kilka lat temu, kiedy do komendy trafiły pierwsze tego typu urządzenia.

Warto wspomnieć, że akcje kontroli trzeźwości znacznie ograniczyły zdarzenia z udziałem kierowców jadących na „podwójnym gazie” i zwiększyły bezpieczeństwo na bytomskich drogach. W ostatnim półroczu b.r. w Bytomiu pijani kierowcy spowodowali 3 wypadki drogowe i 9 kolizji pojazdów.

Dla porównania w 2014 r. doszło do 16 zdarzeń drogowych z udziałem amatorów jazdy „po kielichu” (5 wypadków i 11 kolizji). Dzięki użyciu AlcoBlow nasilono też policyjne kontrole trzeźwości kierowców. W 2014 r. sprawdzono stan trzeźwości ponad 58, 5 tys. kierowców. W tym roku przebadano już ponad 66 tys. kierowców.

Alkosensory zakupione zostały ze środków gminy Bytom.

25 czerwca 2015 r.