Projekt: Lepszy Start

Beneficjent: Bytom-miasto na prawach powiatu

Cel projektu:  Adaptacja społeczna i zawodowa osób w wieku od 16-21 r.ż., wykluczonych  lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w skutek używania substancji psychoaktywnych, zdemoralizowanych, zagrożonych demoralizacją w wyniku uzależnienia lub zagrożonych uzależnieniem.

Planowane efekty:

 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu [osoby ] -14

  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu [ osoby ] – 10
  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) [ osoby ]- 7

Wartość projektu: 729.766,05
EFS: 620.301,14
Wartość dofinansowania: 693.277,75
Czas realizacji projektu: 1.10.2018r – 18.05.2021r.
______________________________________________________________________________________________________________________

II etap projektu  „Lepszy Start”

             W Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom realizowany jest projekt „Lepszy Start” dofinansowany z Funduszy Europejskich.

             Projekt ma na celu adaptację społeczną i zawodową osób w wieku od 16-21 r.ż., wykluczonych  lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w skutek używania substancji psychoaktywnych, zdemoralizowanych, zagrożonych demoralizacją w wyniku uzależnienia lub zagrożonych uzależnieniem. Każdy z uczestników projektu będzie miał opracowaną indywidualną ścieżkę  reintegracyjną, która będzie uzależniona od sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, edukacyjnej. Ścieżka będzie uwzględniała predyspozycje uczestnika,
a jednocześnie będzie ukierunkowana na uzupełnienie braków.
W ramach projektu młodzież uczestniczy w terapii grupowej mającej na celu zapobieganie sięganiu po środki psychoaktywne, nabycie umiejętności radzenia z emocjami, naukę poprawnej komunikacji, naukę asertywności. Atrakcyjną częścią projektu będą również alternatywne formy spędzania czasu wolnego. Młodzież będzie uczestniczyć w wyjściach rekreacyjnych ( kino, teatr, kręgle, ścianka wspinaczkowa, park trampolin). Dodatkowo uczestnicy będą brali udział w treningach kompetencji społecznych takich jak: kulinarny, budżetowy, wychowawczy, obywatelski. Każdy uczestnik będzie mógł również skorzystać
z konsultacji lekarskich oraz prawnych. W celu wzmocnienia więzi i relacji panujących
w rodzinie oraz najbliższym środowisku uczestnika, projekt zakłada uczestniczenie młodzieży wraz z rodziną w Terapii Wielorodzinnej.
Dodatkowym atutem projektu Lepszy Start będą warsztaty z wizażystą – stylistą, które  uświadomią młodzieży, że w dzisiejszych czasach to, w co się ubieramy i jak kreujemy nasz wizerunek wpływa na ocenę naszych kompetencji. Zajęcia te będą miały na celu zwiększenie samooceny uczestników projektu, nauczenie ich sposobów autoprezentacji oraz dbania o siebie. Poprzez nabycia umiejętności zasad dress codu, oraz sposobów autoprezentacji i wizażu,  młodzież nabędzie kompetencje w zakresie prezentowania się podczas rozmów o pracę oraz w innych sytuacjach strategicznych dla własnego rozwoju zawodowego. Zaplanowano również zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb danego uczestnika projektu.
Ostatnim etapem realizacji projektu będą działania z zakresu integracji zawodowej, która polegać będzie na zajęciach z doradcą zawodowym oraz uczestnictwo w certyfikowanych kursach zawodowych oraz stażach.
Projekt w większości realizowany jest przez kadrę Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom,   posiadającą odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych, a także dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym oraz ich rodzinami.