osrodek

Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu jest placówką gminną, która świadczy nieodpłatne usługi mieszkańcom Bytomia (odpłatna pozostaje jedynie interwencja umieszczenia w Izbie Wytrzeźwień).

Historia:

Placówka powstała na podwalinach istniejącej od 1961 roku Izby Wytrzeźwień.
W odpowiedzi na zmieniające się zapotrzebowanie społeczne uchwałą Rady Miasta  w dniu 1 lipca 1999 utworzono Centrum Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu i Ich Rodzinom. Do kolejnej reorganizacji placówki doszło 29.X.2008 roku, kiedy
to poszerzono zakres działalności Centrum o zadania z zakresu interwencji kryzysowej i utworzono Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom. Placówka w niezmienionej postaci funkcjonowała do lipca 2018 roku, kiedy to powstało Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Czym się zajmujemy:

Celem działalności Centrum jest pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz członkom ich rodzin. Zapewniamy wsparcie kompetentnej kadry, w zakresie terapii uzależnień, pomocy psychologicznej, pedagogicznej i prawnej. Prowadzimy  też działalność profilaktyczną, informacyjną oraz szkoleniową w obszarze rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii i innych uzależnień. Ściśle współpracujemy z wszelkimi podmiotami z terenu miasta działającymi w obszarze uzależnień, przeciwdziałania przemocy i szeroko rozumianej interwencji kryzysowe.

Ochrona danych osobowych:

W związku z wejściem z dniem 25.05.2018 roku unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO), prosimy o zapoznanie się z załączoną poniżej informacją.

Na podstawie art. 24 i 25 ustawy o Ochronie Danych Osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.), informujemy że Pana/i dane osobowe są przetwarzane w CPU i mogą zostać udostępnione na pisemny wniosek Sądu, Prokuratury i Policji.
Na Pana/i wniosek, CPU ma obowiązek poinformować o zakresie przetwarzania danych.